Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Spijker Event Verhuur.

ARTIKEL 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten evenals op de uitvoering daarvan door Spijker Event Verhuur, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “huurder”.

2. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.

3. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De huurder kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 2 Verplichtingen van de huurder

1. Huurder dient partygoederen & tenten bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van manco’s, gebreken of andere klachten dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder. Het gebruik van de goederen heft het recht op achteraf te reclameren.

2. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.

3. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goede huurder onder zich houden en in overeenstemming met de bestemming gebruiken.

4. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spijker Event Verhuur aan een ander onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.

5. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.

ARTIKEL 3 Partygoederen

1. Zodra Spijker Event Verhuur de gehuurde goederen heeft terugontvangen, worden deze goederen gecontroleerd en –indien mogelijk – in aanwezigheid van de huurder geteld. De telling door Spijker Event Verhuur is bindend.

2. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van verlies en beschadiging van en aan goederen aan de huurder in rekening gebracht.

3. Het is mogelijk om de partygoederen vuil te retourneren. De kosten voor de afwas bedragen 60 % van de huurprijs.

4. De huurder dient goederen van stof, zoals linnengoed en parasols die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen, alvorens deze in te pakken ter voorkoming van vochtvlekken.

5. Tafels, stoelen, sanitair, koffie- en theeapparatuur en keukenmaterialen dienen schoongemaakt te worden geretourneerd.

6. Montage en demontage geschieden, tenzij schriftelijk wordt overeengekomen, uitsluitend door of namens de huurder. De aan montage en demontage verbonden kosten zullen afzonderlijk aan de wederpartij in rekening worden gebracht en maken dus geen deel uit van de eigenlijke kostprijs van het gehuurde.

ARTIKEL 4 Tenten

1. De huurder is verplicht de loop van alle leidingen in het terrein en de toegangswegen waar de tent dient te worden geplaatst schriftelijk aan Spijker Event Verhuur mee te delen. Indien de huurder dit nalaat en nadien blijkt dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen e.d., dan is de huurder volledig aansprakelijk voor de schade en vrijwaart hij Spijker Event Verhuur voor eventuele aanspraken van derden.

2. Indien voor plaatsing van het gehuurde volgens de plaatselijke gemeentelijke instantie een vergunning is vereist, zal de huurder er zorg voor dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment dat met de montage van het gehuurde een aanvang wordt gemaakt. De uit de vergunningsaanvraag voortgekomen kosten komen geheel voor rekening van de huurder.

3. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d., in de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals heteluchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht.

4. Versiering die in de tent wordt opgehangen, zoals crêpepapier en papieren pavoiseerlijnen, dient zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d. de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaakt.

5. Bij slechte weersomstandigheden dienen de tent(en) zo veel mogelijk te worden dicht gehouden en alle stangen in de zeilen worden gehouden.

6. Het is de huurder behoudens schriftelijke toestemming van Spijker Event Verhuur verboden een tent te verplaatsen. Schade ontstaan door verplaatsing van de tent is voor rekening van de huurder.

7. Indien bij het opzetten van de tenten blijkt dat de tenten en de vloeren hier volgens het oordeel van Spijker Event Verhuur niet gebouwd c.q. gelegd kunnen worden blijft de huurder de huurprijs verschuldigd. Spijker Event Verhuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade door het niet kunnen bouwen van de tent c.q. het leggen van de vloeren.

8. Spijker Event Verhuur is niet aansprakelijk voor schade welke door hulpkrachten van de huurder is veroorzaakt, tijdens het assisteren bij de (de)montage van de tenten en de houten vloeren.

9. Het beplakken of beschilderen van het tentdoek en de constructie, evenals het ophangen van materiaal door middel van nietjes en plakband is niet toegestaan.

10. De locatie moet vanaf ’s ochtend 08.00 uur vrij zijn van materialen zoals tuin inventaris, plantenbakken, auto’s e.d. zodat de opbouw gelijk van start kan gaan.

11. De tent dient op afgesproken dag en tijd leeg te worden opgeleverd.

ARTIKEL 5 Schade en schadevergoeding

1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Spijker Event Verhuur.

2. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden. Indien schade aan tenten is geconstateerd, zal de schadevergoeding door Spijker Event Verhuur worden gebaseerd op de gebruikswaarde van de tent. Deze waardebepaling door/namens Spijker Event Verhuur is voor de huurder bindend.

3. Bij verlies, diefstal, beschadiging, breuk e.d. dient de huurder hiervan Spijker Event Verhuur onmiddellijk op de hoogte te brengen.

4. Indien zoekgeraakte goederen of onderdelen daarvan door de huurder worden teruggevonden, dient de huurder deze binnen 14 dagen nadat de goederen in overeenstemming met de afspraak hadden moeten zijn geretourneerd alsnog aan Spijker Event Verhuur te retourneren. Een eventueel al door de huurder betaalde schadevergoeding zal, indien de teruggevonden goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aanvang van de huurperiode, door Spijker Event Verhuur aan huurder worden terugbetaald. Spijker Event Verhuur is hierover geen rente aan de huurder verschuldigd.

5. De huurder wordt geadviseerd de risico’s tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag enz, zelf te verzekeren.

6. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van Spijker Event Verhuur dan wel aan de bevindingen van de door Spijker Event Verhuur ingeschakelde expert. Indien Spijker Event Verhuur de schade beneden de € 1500,-begroot, zal de expertise door Spijker Event Verhuur zelf worden verricht.

ARTIKEL 6 Betalingscondities

1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening á contant dan wel op een door Spijker Event Verhuur aangegeven rekeningnummer en in een door Spijker Event Verhuur aangegeven valuta binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De kosten van overboeking op het door Spijker Event Verhuur aangegeven rekeningnummer zijn voor rekening van de huurder.

2. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en preprocessuele kosten, zijn voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

ARTIKEL 7 Weersinvloeden

1. Spijker Event Verhuur behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Spijker Event Verhuur, de huurovereenkomst ter zake de tenten te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen.

ARTIKEL 8 Niet-toerekenbare tekortkoming

1. Indien Spijker Event Verhuur door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Spijker Event Verhuur gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen gelden.

2. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, evenals elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Spijker Event Verhuur afhankelijk is, zoals de niet- of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Spijker Event Verhuur zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 9 Aansprakelijkheid

1. Spijker Event Verhuur is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet van haar kant.

2. Spijker Event Verhuur is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.

3. Indien Spijker Event Verhuur op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingrecht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is Spijker Event Verhuur niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.

4. In die gevallen waarin Spijker Event Verhuur aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraar(s).

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag op afspraak

Contactgegevens

Spijker Event Verhuur

Baanstraat 85

6372AD Landgraaf

Tel: 0031(0)6-54666489

Email: info@spijkerverhuur.nl

KVK: 60476206

BTW: NL.0022.53.134.B.08